สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
                   ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร
ลำดับ                                      ระเบียบ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การเปิด - ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
2 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
3 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย เครื่องหมายพิเศษสำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร คลิกที่นี่
4 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย เครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซล พ.ศ. 2534 คลิกที่นี่
5 คำสั่ง นรด. ที่ 49 / 2555 เรื่อง รูปเครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซลและใบประกาศเกียรติคุณ คลิกที่นี่
6 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
7 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2553 คลิกที่นี่
8 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
9 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2555 คลิกที่นี่
10 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
11 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2556 คลิกที่นี่
12 การปรับปรุงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
view