สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติ ศฝ.นศท.มทบ.41

         ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2  ประเทศไทยได้เรียกกลุ่มนักเรียนมาฝึกอาวุธ  เพื่อรบกับข้าศึก  เรียกว่า "ยุวชนทหาร" และเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2  กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้ง "กรมการรักษาดินแดน (รด.)"ขึ้นมาเพื่อฝึกกกำลังสำรอง โดยใช้นักเรียนและนักศึกษา ตามสถาบันต่างๆ ซึ่งกำหนดอายุและให้สิทธิ์ไม่ต้องเข้าเกณฑ์ทหาร  และได้จัดตั้งหน่วยทหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ขึ้นในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเรียกว่า "แผนกการฝึกกำลังสำรอง (ผฝ.กสร.)"  สำหรับที่ตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกว่า แผนกการฝึกกำลังสำรอง  มณฑลทหารบกที่ 5  ซึ่งอยู่ใน  ค่ายวชิราวุธ โดยไม่ปรากฏ วัน เดือน ปี ในการจัดตั้งที่แน่นอน  ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยขึ้น และเพื่อปรับปรุงบุคลากรของหน่วยที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ได้ปรับปรุงอัตรากำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์   ต่อมาในปี พ.ศ.2533  ได้แปรสภาพหน่วยจาก  แผนกการฝึกกำลังสำรอง  มณฑลทการบกที่ 5  มาเป็น "ศูนย์การฝึกนักศึกษา วิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41" ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 69/33 ลงวันที่ 9 พ.ค.2533

view