สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภารกิจและการจัดหน่วย   

 >>> ภารกิจ

 ๑. อำนวยการประสานงานและดาเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต

 ๒.ให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ขึ้นตรงของมณฑลทหารบกที่ ๔๑ พร้อมหลักสูตรอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

>>>ขีดความสามารถ

 ๑. อำนวยการประสานงานและดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ - ๕

 ๒.ให้การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วิชาทั่วไป, วิชาทหารราบ, วิชาทหารม้า, วิชาทหารปืนใหญ่, วิชาทหารช่าง, วิชาทหารสื่อสาร, วิชาอาวุธและวิชาการสงครามพิเศษ

 ๓. ดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้ ๙,๐๐๐ คน

 ๔. กากับดูแลและให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของจังหวัดทหารบกที่เป็นหน่วยขึ้นตรงได้ตามความจาเป็น

 ๕. ดาเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ๖. ให้การสนับสนุนทางการช่วยรบอย่างจำกัด

 

>>>การจัดหน่วย

 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ใช้อัตรา การจัดยุทโธปกรณ์ หมายเลข ๕๑-๒๐๒ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๑ ประกอบด้วย กองบังคับการ, ส่วนการศึกษาและหน่วยฝึก

view