สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแล การจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารให้ทั่วถึงมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

3.ร่วมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตและสร้างกำลังพลให้มีคุณภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทัพ

4. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเกิดความสะดวก ความรวดเร็วแก่ผู้ขอใช้บริการ

5. สร้างเสริมวินัยให้กับเยาวชน ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รู้จักรับผิดต่อสังคม

6. สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่

view