สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นโยบายการฝึก  มณฑลทหารบกที่ ๔๑

                ๑.  เสริมสร้างให้นักศึกษาวิชาทหาร  ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ จึงต้องมีความรักความหวงแหน สามารถที่จะเสียสละ และอุทิศชีวิตให้กับชาติ

                ๒.  ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร  ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี   ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงเสียสละเพื่อพสกนิกรชาวไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีฐานะมั่นคง

                 ๓.  ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร  ได้มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถนำไปใช้ได้จริง

                ๔.  ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร มีความรู้  และประสบการณ์ในวิชาทหารที่เหมาะสม  มีทัศนคติที่ดี  เชื่อมั่น  ศรัทธาในกองทัพ  และมีความพร้อมที่จะเข้ารับใช้ประเทศชาติในฐานะกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพ  เมื่อสำเร็จ      การฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรด้วยความเต็มใจ

                ๕.  เสริมสร้างให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่่างทหาร  ประชาชน  รวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคม   โดยเฉพาะในเรื่องการรณรงค์เพื่อป้องกัน  และต่อต้านยาเสพติด

                ๖.  ส่งเสริมให้ครูฝึก มีการพัฒนาตนเอง รวมถึงจัดการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น         

     

 

นโยบายการฝึก  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ ๔๑

                ๑.  นักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๑,๒  ให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นของกำลังพลในหมู่ปืนเล็ก  เพื่อให้บังเกิดความ    มีระเบียบวินัยเสริมสร้างบุคลิกลักษณะทหารสามารถใช้อาวุธประจำกายและทำการยิงอย่างได้ผล

                ๒.  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓,๔,๕  ให้มีความรู้วิชาทหารในระดับ  ผู้บังคับหมู่, รองผู้บังคับหมวด  และผู้บังคับหมวด ตามลำดับ  เพื่อให้มีความพร้อมในการควบคุมบังคับบัญชาหน่วย  ในการปฏฺิบัติการรบในแบบ และนอกแบบ

                ๓.  เพื่อปลูกฝัง นักศึกษาวิชาทหารให้มีอุดมการณ์  เทิดทูน  และยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ    การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การมีจิตสำนึกในเรื่องชาตินิยม  รวมทั้งมีความเชื่อมั่น  และศรัทธาในกองทัพ


                ๔.  เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย  เชื่อฟัง  และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา   โดยเคร่งครัด  ปฏฺิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณี  และวัฒนธรรมที่ดีของชาติ  มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง  มีความอดทน  และอดกลั้น  สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการฝึกที่ยากลำบาก

                ๕.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร  มีส่วนร่วมในการรณรงค์  และดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง  จริงจัง  และต่อเนื่อง

                ๖.  เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรัก  และความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชาทหารด้วยกัน  รวมทั้งให้มีความสำนึกในภาระหน้าที่ของตน  ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม  และเป็นระบบโดยต่อเนื่อง

view